โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิ่นฤทัย ศรีรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวซันวา กระจาย
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวการะบุหนิง ทันเพื่อน
ตำแหน่ง : เลขาประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์นารา สินทรัพย์
ตำแหน่ง : เลขารองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายสุระวินท์ เครือวัลย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงพล โยธานันท์
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาวรรณ จันทร์สมมิตร
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดารัตน์ เรืองรัตนวงศ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรนัจ อำภาสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริรกาญ ขุนทอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฏฐเอก ศรีคำสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤตเมธ บุญแสน
ตำแหน่ง : รองฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชรินพัทร อินทร์ปั๋น
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปารวี ศรีสมุทร
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวภรณ์ เพชรสุกานต์
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายศาสตราวุธ พิศเพ็ง
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นายนิติภูมิ กุตารักษ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปภัสสร คำมั่น
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นายปฏิวัติ ดำโคตร
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววันวิสาข์ ชอบทำกิจ
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพันธ์ สิทธิสังข์
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกนกศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์ศิริ ทิพย์รงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ กิตต์ทนงศักดิ์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นายสรรเสริญ ศรีคำสุข
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นายสิริพงศ์ จันทรพิชัย
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ม.4