โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรีวรรณ เกตะพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกิ่งกานต์ บุญโชติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวฉวีวรรณ สุทธิปาริชาติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายตันติกร แก้วเขียว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายดุสิต คงปาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0924748574
อีเมล์ : krumakmpk@gmail.com

นายเกรียงไกร ชูมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวประภาภรณ์ วิชิตะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอัญชิสา ขุนเจริญ
ครู คศ.3

นางชนิสรา แก้วเรือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสายใจ สุวรรณประเสริฐ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวไหมมู่หน๊ะ หนิเร่
ครู คศ.2
อีเมล์ : maimunshnire@gmail.com

นางสาวมารีนา เวลาดี
ครู คศ.1

นายมานิต ปานทอง
ครู คศ.1

นางสาววิชุกานต์ บุญกาญจน์
ครู คศ.1

นางสาวอาภรณ์พรรณ เพ็งแก้ว
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวรัตติยากร เลขะผล
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวกฤษณา ศรีวิเชียร
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5