โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวกรรณิการ์ ญานุชิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายณรงค์ศักดิ์ ยังหาด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6