โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางเยาวลักษณ์ คงปาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายกะวีระ พรมสังข์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นายเดวนันต์ เจริญพรภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางราตรี ศรีกรด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนลัทพร บุ้งทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธัญสิริ ทองอนันต์
ครู คศ.1

นางสาวนิศากร วงศ์ใหญ่
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นายยุทธพงษ์ อ่อนสุระภูมิ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวจันทิมา ห้าวหาญ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1