โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ก.ย. 60 ถึง 25 ก.ย. 60 สอบปลาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
01 ต.ค. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต/แต่งกายชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
26 ก.ย. 57 ถึง 27 ก.ย. 57 โครงการป่าชายแลน นักเรียนชั้น ม. 2/1 , ม. 2/2 จำนวน 90 คน
โครงการป่าชายแลน นักเรียนชั้น ม. 2/1 , ม. 2/2 จำนวน 90 คน 
ป่าชายแลน และโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.จริญญา
13 ก.ย. 57 ถึง 21 ก.ย. 57 โครงการหนังสือเล่มเล็ก นักเรียนกลุ่มสนใจ จำนวน 60 คน
โครงการหนังสือเล่มเล็ก นักเรียนกลุ่มสนใจ จำนวน 60 คน 
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.นุชรี
07 ก.ย. 57 ถึง 20 ก.ย. 57 โครงการเรียงความสร้างสรรค์ นักเรียนชั้น ม.2
โครงการเรียงความสร้างสรรค์ นักเรียนชั้น ม.2
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.วาสนา
06 ก.ย. 57 โครงการอนุรักษ์พลังงาน นักเรียนชั้น ป.4
โครงการอนุรักษ์พลังงาน นักเรียนชั้น ป.4 
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.สุธินี
06 ก.ย. 57 ถึง 14 ก.ย. 57 โครงการดอกไม้จากดินไทย นักเรียนกลุ่มสนใจ จำนวน 60 คน
โครงการดอกไม้จากดินไทย นักเรียนกลุ่มสนใจ จำนวน 60 คน 
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.วรภรณ์
05 ก.ย. 57 ถึง 06 ก.ย. 57 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ/พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ นักเรียนชั้น ม.2 ทั้งสายชั้น
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ/พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ นักเรียนชั้น ม.2 ทั้งสายชั้น
พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ อ.วรพล
05 ก.ย. 57 ถึง 06 ก.ย. 57 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ/สวนนก นักเรียนชั้น ป.6 ทั้งสายชั้น
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ/สวนนก นักเรียนชั้น ป.6 ทั้งสายชั้น
สวนนก อ.อัมพุชินี
30 ส.ค. 57 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ/สวนนก นักเรียนชั้น ม.3 ทั้งสายชั้น
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ/สวนนก นักเรียนชั้น ม.3 ทั้งสายชั้น
สวนนก อ.อำไพ
30 ส.ค. 57 โครงการแนะแนว นักเรียนชั้น ม.1 ทั้งสายชั้น
โครงการแนะแนว นักเรียนชั้น ม.1 ทั้งสายชั้น 
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็่ต อ.นันทิยา
23 ส.ค. 57 ถึง 31 ส.ค. 57 โครงการเรียนรู้คณิตศาสตร์บนโปรแกรม Sket Pud นักเรียนชั้น ป.4 จำนวน 40 คน
โครงการเรียนรู้คณิตศาสตร์บนโปรแกรม Sket Pud นักเรียนชั้น ป.4 จำนวน 40 คน 
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.สรยุทธ์
22 ส.ค. 57 ถึง 23 ส.ค. 57 โครงการข่ายภาษาไทย
โครงการข่ายภาษาไทย
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ครูภาษาไทย ทุกคน
22 ส.ค. 57 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ/พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ปฐมวัย ทั้งสายชั้น
  1. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ/พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ปฐมวัย ทั้งสายชั้น
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อ.สุภาพร
22 ส.ค. 57 ถึง 23 ส.ค. 57 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ/สวนนก นักเรียนชั้น ป.2 ทั้งสายชั้น
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ/สวนนก นักเรียนชั้น ป.2 ทั้งสายชั้น
สวนนก อ.ณัฐินี
22 ส.ค. 57 ถึง 23 ส.ค. 57 โครงการชีวเกษตร นักเรียนชั้น ม.2/2, ม.2/3 จำนวน 90 คน
โครงการชีวเกษตร นักเรียนชั้น ม.2/2, ม.2/3 จำนวน 90 คน 
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.จริญญา
16 ส.ค. 57 ถึง 30 ส.ค. 57 โครงการคิดอย่างมีวิจารณญาญ นักเรียนชั้น ป.5 ทั้งสายชั้น
โครงการคิดอย่างมีวิจารณญาญ นักเรียนชั้น ป.5 ทั้งสายชั้น 
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.รัศมี และ อ.พนิดา
16 ส.ค. 57 โครงการคัดลายมือ นักเรียนกลุ่มสนใจ จำนวน 60 คน
โครงการคัดลายมือ นักเรียนกลุ่มสนใจ จำนวน 60 คน 
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.ปรีดา
11 ส.ค. 57 ถึง 12 ส.ค. 57 โครงการวันแม่ (วันที่่ 11 ส.ค.57 คณะ คสช.ประกาศให้เป็นวันหยุด 1 วัน)
โครงการวันแม่ (วันที่่ 11 ส.ค.57 คณะ คสช.ประกาศให้เป็นวันหยุด 1 วัน)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน
07 ส.ค. 57 โครงการสัปดาห์วิทศาสตร์ นักเรียนทั้งโรงเรียน
โครงการสัปดาห์วิทศาสตร์ นักเรียนทั้งโรงเรียน
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.รวีวรรณ
04 ส.ค. 57 วันสื่อสารแห่งชาติ
01 ส.ค. 57 ถึง 02 ส.ค. 57 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ / น.ร.ชั้น ป.1
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ / น.ร.ชั้น ป.1 
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และโรงเรียน อบจ เมืองภูเก็ต อ.กอบกาญจน์
01 ส.ค. 57 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด นักเรียนชั้น ป 5
การแข่งขันกีฬาหมากล้อม
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.สรยุทธ์
01 ส.ค. 57 ถึง 02 ส.ค. 57 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ / น.ร.ม.ปลาย
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ / น.ร.ม.ปลาย
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.นันทิยา
29 ก.ค. 57 วันภาษาไทยแห่งชาติ
27 ก.ค. 57 ถึง 28 ก.ค. 57 โครงการแหล่งเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ/พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่/ นักเรียนชั้น ป.4
โครงการแหล่งเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ/พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่/ นักเรียนชั้น ป.4
พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ และโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.สุธินี
21 ก.ค. 57 ถึง 23 ก.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 21 -23 ก.ค. พ.ศ. 2557
นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6

ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
20 ก.ค. 57 ถึง 21 มิ.ย. 57 โครงการแหล่งเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ/พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่/ นักเรียนชั้น ม.1
โครงการแหล่งเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ/พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่/ นักเรียนชั้น ม.1 
พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ และโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.ปรีดา
19 ก.ค. 57 ถึง 02 ส.ค. 57 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ /นักเรียนชั้น ป.3 ทั้งสายชั้น
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ /นักเรียนชั้น ป.3 ทั้งสายชั้น
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.รีวรรณ
19 ก.ค. 57 ถึง 09 ส.ค. 57 โครงการก้าวไกลเทคโนโลยี / นักเรียนชั้น ม.2 จำนวน 40 คน
โครงการก้าวไกลเทคโนโลยี / นักเรียนชั้น ม.2 จำนวน 40 คน 
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.ดุสิต
17 ก.ค. 57 ถึง 18 ก.ค. 57 โครงการค่ายอาเซียน/นักเรียนทั้งโรงเรียนโดยมี นักเรียนชั้น ม.2 เป็นแกนหลัก
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.เยาวลักษณ์
17 ก.ค. 57 ถึง 26 ก.ค. 57 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ/นักเรียนชั้น ป.4 (วันที่ 17) ทั้งสายชั้น,นักเรียนชั้น ม.1 (26) ทั้งสายชั้น
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ/นักเรียนชั้น ป.4 (วันที่ 17) ทั้งสายชั้น,นักเรียนชั้น ม.1 (26) ทั้งสายชั้น
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.ยินดี
14 ก.ค. 57 วันหยุดชดเชย วันเข้าพรรษา
12 ก.ค. 57 โครงการวันเข้าพรรษา
โครงการวันเข้าพรรษา
โรงเรีย อบจ.เมืองภูเก็ต อ.วรพล
11 ก.ค. 57 โครงการวันอาสาฬบูชา/นร กลุ่มอนุรักษ์ผู้ปฏิบัติธรรม ม.2
โครงการวันอาสาฬบูชา/นร กลุ่มอนุรักษ์ผู้ปฏิบัติธรรม ม.2 
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต และวัด อ.วรพล
06 ก.ค. 57 ถึง 07 ก.ค. 57 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ/อุทานแห่งชาติน้ำตกโตนไทร นักเรียนชั้น ป.3 ทั้งสายชั้น
อุทานแห่งชาติน้ำตกโตนไทร อ.ทวี
04 ก.ค. 57 ถึง 05 ก.ค. 57 โครงการทำบุญโรงเรียน
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.วรพล
01 ก.ค. 57 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557
สนามสุรกุล ภูเก็ต / ชุดลูกเสือ อ.สรยุทธ/อ.ดุสิต
30 มิ.ย. 57 ถึง 02 ก.ค. 57 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ. ตรัง/นักเรียนชั้น ป.4 จำนวน 80 คน
จังหวัดตรัง อ.สุธินี
28 มิ.ย. 57 ถึง 29 มิ.ย. 57 แห่เทียนพรรษา (ใช้รถสองแถวเทศบาลตำบลฉลอง)
อ.วรพล
28 มิ.ย. 57 โครงการขับขี่ปลอดภัย/นักเรียนชั้้น ม.3 ทั้งสายชั้น จำนวน 226 คน
โครงการขับขี่ปลอดภัย/นักเรียนชั้้น ม.3 ทั้งสายชั้น จำนวน 226 คน
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.สรยุทธ์
25 มิ.ย. 57 ถึง 27 มิ.ย. 57 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ. ตรัง/นักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 80 คน
จังหวัดตรัง อ.ปรีดา
20 มิ.ย. 57 ถึง 22 มิ.ย. 57 โครงการโรงเรียนคุณธรรมฯ (ชินบัญชร)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.วรพล ว่องกมลชัย
20 มิ.ย. 57 ถึง 22 มิ.ย. 57 โครงการโรงเรียนคุณธรรมกิจกรรมสร้างคุณธรรมฯ กับชิญบัญชร/นร.กลุ่มอนุรักษ์ผู้ปฏิบัติธรรม จำนวน 80 คน
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต และวัด อ.วรพล
18 มิ.ย. 57 ถึง 20 มิ.ย. 57 แข่งขันทักษาะวิชาการท้องถิ่น ภาคใต้ จ.ตรัง
จังหวัดตรัง รองฯพิมลรัตน์
17 มิ.ย. 57 ถึง 20 มิ.ย. 57 โครงการกิจกรรมทักษะวิชาการที่ จ. ตรัง /นักเรียนที่เป็นตัวแทนของจังหวัด จำนวน 123 คน
จังหวัดตรัง อ.พิมลรัตน์
14 มิ.ย. 57 การแข่งขันกีฬาหมากล้อม
การแข่งขันกีฬาหมากล้อมเวลา 07.00-16.30 น.
โรงเรียนสตรีภูเก็ต อ.ยุทธวีร์ และนักเรียน 21 คน
14 มิ.ย. 57 ถึง 16 มิ.ย. 57 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร อ.พนิยดา / อ.ทัศยา
14 มิ.ย. 57 ถึง 28 มิ.ย. 57 โครงการทักษะกระบวนการวิทย์/นักเรียนชั้น ป.5 ทั้งสายชั้น
โครงการทักษะกระบวนการวิทย์/นักเรียนชั้น ป.5 ทั้งสายชั้น 
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อ.ฉวีวรรณ
13 มิ.ย. 57 เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการสารานุกรมไทย
เวลา 13.30 น.
โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน รองรมย์ชลี / อ.นิตยา
11 มิ.ย. 57 ถึง 13 มิ.ย. 57 ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ประเทศสิงคโปร์ อ.ปณิตา