โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ราชาใหญ่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 314,3340 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ราไวย์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 3,229,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : มิตรภาพ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 7,122,274 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พรหมเทพ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 23,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ในหาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 10,429,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 110,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 469,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักข้าราชการครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 12,480,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เขื่อนกั้นดิน คสล.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 3,343,000
เพิ่มเติม..