โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

มุ่งสร้างเยาวชนไทยให้เป็นคนดี มีวินัย ถึงพร้อมด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21        

               เพื่อการเป็นคนไทย 4.0 ด้วยการใช้นวัตกรรมการศึกษา

 
คำขวัญโรงเรียน
สุขภาพดี มีความรู้ คู่คุณธรรม

อัตลักษณ์
ไหว้สวย พูดดี มีมารยาท

เอกลักษณ์
กิจกรรมดี มีคุณธรรม นำจิตอาสา