โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวราภรณ์ สิงคาระ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายสุพณิช สวยสุน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาว จุรีรัตน์ คงศิริ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ครูช่วยสอน)

นางสาวจิตติมา อ่อนละมูล
ผู้ช่วยครู