โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุจิรา ทรรพคช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2565-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางธิดาวรรณ ไพศาลกิจสงวน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2564-28 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทร์สุวรรณ ตามภานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิถุนายน 2558 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ ตันติวิริยาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 มีนาคม 2553 – 30 กันยายน 2557
ชื่อ-นามสกุล : นางอุวรรณา ถิรสัตยวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : เมษายน 2547 – 16 พฤศจิกายน 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย สุวรรณรัฐภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ตุลาคม 2544 – 31 มีนาคม 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญยศักดิ์ ขอเจริญพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 มกราคม 2543 – 9 มกราคม 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธี กิตติกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2541 – 30 ตุลาคม 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย อติสุธาโภชน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เมษายน 2535 – 24 พฤษภาคม 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท ณ ตะกั่วทุ่ง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2529 - 30 กันยายน 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา คงมาก
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 ธันวาคม 2523 – 26 พฤศจิกายน 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายติว รุจิมาศ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2523 – 12 ธันวาคม 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรับ ประทีป ณ ถลาง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 เมษายน 2520 – 26 พฤษภาคม 2523
ชื่อ-นามสกุล : นายอุเทน ฐานวิเศษ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2500 – 11 เมษายน 2520
ชื่อ-นามสกุล : นายดิเรก สัญญารักษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 กรกฎาคม 2498 – 14 พฤศจิกายน 2500
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณ์ ไข่มุกด์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พฤษภาคม 2498 – 8 กรกฎาคม 2498
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม สงวนนาม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 กันยายน 2493 – 3 พฤษภาคม 2498
ชื่อ-นามสกุล : นายเอก สงวนนาม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 สิงหาคม 2490 – 12 กันยายน 2493
ชื่อ-นามสกุล : นายวัปป์ อุดมเวช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 สิงหาคม 2480 – 9 กันยายน 2490