โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวหทัยกาญจน์ พลนิกร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางวาสนา ธราพร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางณัฐินี เชาว์สมชาติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางจันทร์เพ็ญ สีพาไชย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพนิยดา จิตรมะโน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทิศา ทิพย์แก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารีย์ สงสัยเกตุ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวทัศยา อุปัติศฤงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวกานต์รวี ศรีประไพ
ครู คศ.1

นางสาวมาลิวรรณ พรหมเมฆ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น