โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 (อ้างอิงจาก ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา : LEC)
จำนวนนักเรียน / นักศึกษา ในระบบโรงเรียน จำแนกตามระดับชั้น ชั้นปี และเพศ
 
 
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.5 KB