โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
5. จัดให้มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เหมาะสม เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
7. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น         

เป้าหมาย
1. ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างเสมอภาค
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษทางด้านความคิดสร้างสรรค์ (Career Creative and Design) มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ)
4. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
6. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการให้บริการข่าวสารและข้อมูล แหล่งความรู้และเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม ด้านต่าง ๆ ของชุมชน
7. ยกระดับประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

เมื่อนักเรียนจบการศึกษาแล้วโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนต้องมีลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้

  • รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  • ซื่อสัตย์ สุจริต
  • มีวินัย
  • ใฝ่เรียนรู้
  • อยู่อย่างพอเพียง
  • มุ่งมันในการทำงาน
  • รักความเป็นไทย
  • มีจิตสาธารณะ
  • รักษ์ภูเก็ต