โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
 การจัดการศึกษา

1 การศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล 1- 2) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา
2 การศึกษาภาคบังคับ(ช่วงชั้นที่ 1-3) จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ) ได้แก่ เด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้ทั่วถึงทุกคน
3 การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช่วงชั้นที่ 4) เป็นการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งเน้น วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์