โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางทัศนี ชูมณี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางนาตยา พลอยมอญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวทิพมาส เดชานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางพัชรี ปัญญาดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายทวี ศรีสมุทร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายดิเรก หลงขาว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววรรณิภา เรืองน้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกาญจนา อาจบำรุง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาววรรณภา พลสุวรรณ
ผู้ช่วยครู

นางสาววารุณี เล็กกอ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวณัฐกมล ทองพงษ์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวมาศสุมินทร์​ จีนหมวกดำ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2