โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
โรงเรียนเมืองภูเก็ตเดิมมีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลฉลอง 3 (ห้าแยกวิทยา)เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2480 โดยพระยาอุปรธานีศรีโขมสาครเขตเป็นประธานในพิธี เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 4 นายฮู่ แซ่หลิม ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 10 ไร่ 1 งาน 39 ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ 3908 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2494 ทางราชการได้คิดค่าตอบแทน ให้เป็นเงิน 1,200 บาท แต่นายฮู่ แซ่หลิม ได้บริจาค สมทบทุนสร้างอาคารเรียน 500 บาท เป็นอาคารเรียนขนาด 5.50 X 36 เมตร มี 4 ห้องเรียน ห้องประชุม
(รื้อถอนแล้ว) ต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้ 100,000 บาท สร้างอาคารเรียนอาคารแบบ
ป.
1 ก ขนาด 8 X 36 เมตร 4 ห้องเรียน (รื้อถอนแล้วสร้างอาคารเรียนแบบ 015) และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนประชาบาลฉลอง 3
เป็น โรงเรียนห้าแยกวิทยา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 ทางราชการเล็งเห็นว่าการศึกษาของเยาวชนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ยังไม่เพียงพอ จึงได้จัดตั้งมัธยมสามัญศึกษาขึ้นจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อปูพื้นฐานไปเรียนต่อ มัธยมสามัญถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ไม่มีอาคารเป็นเอกเทศ จึงได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดเทพนิมิตรเป็นที่เรียน
ชั่วคราว แต่โรงเรียนวัดเทพนิมิตรอยู่ใกล้ตัวเมืองมาก จึงได้ย้ายมาประจวบเหมาะกับทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ณ โรงเรียนห้าแยกวิทยาเมื่อ พ.ศ.
2502 โดยให้ครูใหญ่ดูแลทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนห้าแยกวิทยาเป็น โรงเรียนเมืองภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2503

ต่อมาปี พ.ศ.2504 ทางราชการได้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนเมืองภูเก็ตจึงได้เปลี่ยนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3 เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6,7 ตามลำดับ ในปีการศึกษา 2534 ได้รับอนุญาตให้เปิดการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาสของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติโดยมีนักเรียนสมัครเข้าเรียน จำนวน 41 คน จนกระทั่งในปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นแรกในปีการศึกษา 2536 ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้ทำบันทึกข้อตกลง การจัดการศึกษาร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่
4 จำนวน 1 ห้อง
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จำนวน 2 ห้อง ได้ดำเนินการถ่ายโอนเข้าสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รายละเอียดดังนี้
- วันที่ 21 ธันวาคม 2549 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ตได้ถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
- วันที่ 16 เมษายน 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ตได้ถ่ายโอนบุคลากรทางการศึกษาให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
- วันที่ 18 พฤษภาคม 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ตส่งมอบทรัพย์สินให้องค์การบริหาร      ส่วนจังหวัดภูเก็ต
ปีการศึกษา 2550 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้ขยายชั้นเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นอีก
1 ห้อง เรียน ในระดับช่วงชั้นที่ 4 ( ม.4 ) จนกระทั่งปัจจุบันมีนักเรียนจบระดับชั้น ม.6
ไปแล้ว 2 รุ่น ในปีการศึกษา 2552 และ 2553 และได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทุกคน

โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83130 โทรศัพท์ 0-7638-1640 โทรสาร 0-7638-1139

เขตพื้นที่บริการ
ประชากรในวัยเรียนหมู่ที่ 4,5 ต.ราไวย์ และหมู่ 10 ต.ฉลองบางส่วน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต