โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวจุฬาลักษณ์ นิติธรรมานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาว สุภาพร สงดำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวกุศลาพร ศรีสุราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางจิตฤดี โอฬากิจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสรวงสุดา ยิ้มแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวศิริวรรณ ภูมิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางโชติกา ตัณฑัยย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางสาวปฏิมา แด่วัฒนชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววารุณี นิลรัตน์
ผู้ช่วยครู

นางสาวสารีฮะ แตเด๊าะ
ผู้ช่วยครู

นางสาวรจสิรินทร์ ม่วงปลอด
ผู้ช่วยครู

นางสาวจิรารัตน์ เอี่ยมสุพรรณ
ผู้ช่วยครู