โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวพรพิมล​ วังบุญคง​
(ภาษาไทย)
หัวหน้านศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาว ปณัฐดา มีกรณ์
(การศึกษาปฐมวัย)

นางสาว ปิยะธิดา ภูมิไชยา
(การศึกษาปฐมวัย)

นางสาว รัชนีกร ทองประพันธ์
(การศึกษาปฐมวัย)

นางสาว สุชานันท์ เกิดสมนึก
(การศึกษาปฐมวัย)

นางสาวมนัสวี ศรีเมฆ
(การศึกษาปฐมวัย)

นางสาว บุญณภัทร์ ไทยกลาง
(การประถมศึกษา)

นางสาวณัฐริณี จันทวงศ์
(การประถมศึกษา)

นางสาวนัสรี่ย์ ทองมณี
(การประถมศึกษา)

นางสาวพรสุดา ธรรมบุตร
(การประถมศึกษา)

นางสาวยุวดี ปานสังข์
(การประถมศึกษา)

นางสาวกอบพรรณ อ่อนชื่นจิตร
(คณิตศาสตร์)

นางสาวจันทิมา นุชเจริญ
(สาขาคณิตศาสตร์)

นายกนก อินทรชิต
( คณิตศาสตร์)

นางสาวลิทราย สำลี
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางสาวสุนิษา หาบหา
(ภาษาไทย)

นายธนภัทร เจ้ยทองศรี
( ภาษาอังกฤษ)

นายรุ่งโรจน์ คงประจันทร์
(พลศึกษา)

นายภูริศักดิ์ ทองเล็ก
พลศึกษา

นางสาวอริษา ศรีหมุน
(ดนตรีศึกษา)

นางสาวทักษพร พลีการ
(ดนตรีศึกษา)