โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนิรดา ปัญจเส็น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสุธินี หอยนกคง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวปณิตา จิตรรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวกนกกานต์ วังทะพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวนุษรอ ท่อทิพย์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวกัญจนพร แสงแก้ว
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวเมวิกา ช่วยบำรุง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2