โรงเรียนอบจ. เมืองภูเก็ต
111 ม.4 ถ.วิเศษ  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7638-1640
บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางทิพย์วรรณ เฮงเส็ง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวสุภาวดี หมื่นราษฎร์
การเงินฯ

นายรณชัย ชูหนู
ธุรการ

นางสาวลัดดาวัลย์ กาญถึง
การเงินฯ

นางสาวกิตติพรรณ ปานยัง
การเงินฯ

นางสาวสุชาดา สองเมือง
พัสดุ